patronaty

Patronaty

Regulamin przyznawania patronatów medialnych TVP Kultura

TVP Kultura przyznaje patronaty medialne przedsięwzięciom niekomercyjnym o tematyce ściśle związanej z działalnością anteny - na odpowiednio wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

UWAGA! Wnioski o przyznanie patronatów medialnych prosimy przesyłać tylko w formacie PDF. Wnioski w innym formacie nie będą rozpatrywane.

1. Wniosek o patronat powinien być złożony najpóźniej 6 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia na adres e-mail: patronaty.tvpkultura@tvp.pl . Wnioski złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Wniosek powinien zawierać: nazwę wydarzenia, datę wydarzenia, miejsce wydarzenia, nazwę Organizatora, dane kontaktowe Organizatora oraz oferowane świadczenia zapewniane przez Organizatora. Opis wydarzenia oraz gotowy program należy przysłać w formie załącznika. W przypadku składania wniosku patronackiego nad publikacją książkową należy dołączyć minimum 20 stron tekstu, w przypadku wniosku o patronat nad płytą wymagany jest materiał muzyczny np. w formie linku, a przy wnioskowaniu o patronat nad filmem – materiał filmowy w formie linku lub pokazu prasowego dla redakcji. Wnioski, które nie zawierają tych informacji, nie będą rozpatrywane.
3. Każdy wniosek oceniany jest przez Redakcję TVP Kultura indywidualnie.
4. Odpowiedź na patronat przekazywana jest przez Zespół ds. Patronatów Medialnych w terminie do 7 dni roboczych drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego wpłynął wniosek.
5. W przypadku przyznanego patronatu, w ramach świadczeń patronackich TVP Kultura zamieszcza informację o wydarzeniu na stronie internetowej www.tvpkultura.tvp.pl oraz w programie „Afisz Kulturalny”. Dodatkowe świadczenia ustalane są z Redakcją TVP Kultura indywidualnie.
6. Odmowa objęcia patronatu przez TVP Kultura jest ostateczna.
7. W przypadku otrzymania patronatu medialnego Organizator jest zobowiązany do zamieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych informacji o tym fakcie oraz zamieszczenia logotypu TVP Kultura.
8. Organizator jest zobowiązany przesłać do akceptacji wszystkie materiały informacyjno – promocyjne, w których został użyty logotyp TVP Kultura. TVP Kultura zobowiązuje się ustosunkować do nich w terminie 3 dni roboczych od otrzymania.
9. Logotyp TVP Kultura może zostać wykorzystany w materiałach informacyjno-promocyjnych wyłącznie po pisemnej akceptacji zgodnie z procedurą określoną w pkt. 8.
10. Wykorzystanie przez Organizatora logotypu TVP Kultura bez jej pisemnej akceptacji oznaczać będzie nieuprawnione korzystanie ze znaku towarowego TVP Kultura i narazi Organizatora na odpowiedzialność prawną z tego tytułu.
11. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.
12. Patronat medialny TVP Kultura dotyczy wydarzenia opisanego we wniosku patronackim i nie upoważnia Organizatora do otrzymywania opieki medialnej nad wszystkimi organizowanymi przez niego wydarzeniami.
13. Organizator zobowiązany jest do przekazania 10 zaproszeń lub 10 egzemplarzy (dotyczy książek, płyt , filmów itp.) dla dziennikarzy TVP Kultura.

VOD

Informacje kulturalne, 31.12.2023

Informacje kulturalne, 30.12.2023

Załączniki:

Wniosek o przyznanie patronatów TVP Kultura 33.50 KB
Księga znaków i logotypy 1.73 MB
Regulamin przyznawania patronatów TVP Kultura 37.00 KB

FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE